Reactie College voor de Rechten van de Mens

Reactie College voor de Rechten van de Mens

Geachte heer/mevrouw Slingenberg,

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) heeft uw e-mail van 24 april 2018 in goede orde ontvangen, waarvoor dank.

Onze excuses voor deze verlate reactie. Vanwege enorme drukte bij het College zijn wij helaas niet eerder in de gelegenheid geweest om op uw e-mail te reageren.

U geeft aan dat verschillende gemeente in Nederland milieuzones hebben ingevoerd, maar dat er daarbij extra drempels ontstaan voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van bepaalde voertuigen.

Het College houdt sinds juli 2016 toezicht op de naleving van het VN-verdrag handicap en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht. Als toezichthouder bekijkt het College of de situatie van mensen met een beperking of de maatschappij inclusiever wordt.

Naar aanleiding van de ratificatie van dit verdrag is ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) in Nederland uitgebreid met het terrein ‘goederen en diensten’. Dit betekent dat discriminatie van personen met een beperking nu ook verboden is bij het aanbieden van goederen en diensten, tenzij hier een rechtvaardiging voor bestaat. Meer informatie over toegankelijkheid voor mensen met een beperking kunt u hier lezen.

De overheid is er verantwoordelijk voor dat gebouwen en straten toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Als het gaat om milieuzones die onder het toezicht van de gemeente vallen gaat het om een situatie die niet valt onder de gelijkebehandelingswetgeving zoals hierboven omschreven, omdat er sprake is van ‘eenzijdig overheidshandelen’. Onder eenzijdig overheidshandelen vallen handelingen die behoren tot de typische taken van de overheid zoals wet- en regelgeving. De wetgever heeft het handelen van de overheid bewust uit de gelijkebehandelingswetgeving gelaten. Omdat eenzijdig overheidshandelen niet kan worden getoetst aan de gelijkebehandelingswetgeving, kan het College deze klachten niet in behandeling nemen.

Dat betekent overigens niet dat het de overheid vrij staat om te discrimineren. U zou zich eventueel nog tot de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl) kunnen wenden of een rechtshulpverlener of advocaat kunnen raadplegen om na te gaan of u zich nog tot de rechter kunt wenden. Voor meer juridisch advies en/of een doorverwijzing naar een rechtshulpverlener of advocaat kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl).

Ik heb wel uw bericht als signaal op dit onderwerp geregistreerd omdat het voor het College wel belangrijk is om te weten waar er drempels zijn voor mensen met een beperking. Het College rapporteert jaarlijks aan de overheid over dit VN-verdrag handicap.

Share